Algemene voorwaarden – TCE

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN THEORIE CENTRUM EMMEN

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

1.1 Theorie Centrum Emmen: de rechtspersoon die met de consument op afstand de overeenkomst aangaat;

1.2 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Theorie Centrum Emmen een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding inclusief CBR examen door middel van een daartoe ontwikkelde website.

1.3 Theorieopleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin Theorie Centrum Emmen zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die Theorie Centrum Emmen aan de cursist levert.

1.4 CBR theorie examen: Het theorie examen rijbewijs B/A/ATH waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Theorie Centrum Emmen die strekken tot het leveren van een theorieopleiding.

1.6 De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Theorie Centrum Emmen

1.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.8 In deze algemene voorwaarden kan het woord “schriftelijk” ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten

1.9 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Theorie Centrum Emmen deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en binden Theorie Centrum Emmen niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door Theorie Centrum Emmen gedane aanbieding.

2.2 De door Theorie Centrum Emmen gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen Theorie Centrum Emmen en cursist komt tot stand nadat de cursist het inschrijfformulier heeft verstuurd via de website en heeft geaccepteerd en/of middels het kopen via IDEAL van een cursusplaats op de webshop pagina van www.theoriecentrumemmen.nl.

3.2 Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door Theorie Centrum Emmen uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard, dan wel telefonisch of per mail en Theorie Centrum Emmen aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist.

3.3 Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien Theorie Centrum Emmen nog niet heeft bevestigd aan de cursist. Bij een afgeronde IDEAL betaling op de webshop pagina van www.theoriecentrumemmen.nl kan niet meer worden geannuleerd door de cursist.

3.4 Indien Theorie Centrum Emmen nog niet bevestigd heeft richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

Artikel 4 Aanvang theorieopleiding

4.1 De datum waarop Theorie Centrum Emmen begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding wordt door Theorie Centrum Emmen en de cursist onderling afgesproken.

4.2 Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit aan Theorie Centrum Emmen te melden, waarna Theorie Centrum Emmen en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt. Indien de cursist 10 werkdagen voor de cursusdag aangeeft niet in staat te kunnen zijn om de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding, is dit te laat en worden de volledige kosten in rekening gebracht.

4.3 Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theorieopleiding zonder hiervan melding te maken aan Theorie Centrum Emmen is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Theorie Centrum Emmen.

4.4 Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theorieopleiding is de cursist verplicht de kosten van het omboeken of annuleren van het CBR examen en de administratie van totaal 12 euro incl. BTW, te voldoen aan Theorie Centrum Emmen.

Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1 De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is Theorie Centrum Emmen gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat Theorie Centrum Emmen daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2 Cursist dient zorg te dragen dat Theorie Centrum Emmen alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.3 Cursist zal de door Theorie Centrum Emmen eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

5.4 Eventuele schade aan de door Theorie Centrum Emmen geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

5.5 Cursist mag tijdens de cursus geen mobiele telefoon of tablet gebruiken in verband met het kunnen maken van geluid- en beeldmateriaal. Indien een telefoon of tablet gebruikt wordt tijdens de cursus, zal Theorie Centrum Emmen de cursist verwijderen uit het lokaal en kan de cursist niet meer deelnemen aan de cursus.

Artikel 6 Verplichtingen Theorie Centrum Emmen

6.1 Theorie Centrum Emmen verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theorieopleiding

6.2 Theorie Centrum Emmen zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

6.3 Theorie Centrum Emmen is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van Theorie Centrum Emmen aan de kant van de cursist is ontstaan en die Theorie Centrum Emmen aangerekend kan worden.

Artikel 7 Prijzen

7.1 De door Theorie Centrum Emmen gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2 Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Theorie Centrum Emmen en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door Theorie Centrum Emmen te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theorieopleiding is Theorie Centrum Emmen gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

Artikel 8 Betaling

8.1 De Cursist dient de kosten van de Cursusdag en het CBR-examen voorafgaand aan de Theoriecursus op de aangewezen wijze te voldoen. De mogelijkheid contant te betalen heeft enkel als doel de betalingsmogelijkheden voor de Cursist te vergemakkelijken. De overeenkomst is bindend. Theorie Centrum Emmen behoudt zich het recht voor om bij de aanmelding de cursist te verplichten om de betaling te voldoen via IDEAL.

8.2 Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3 Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 4.2 en 4.3, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Theorie Centrum Emmen.

8.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Theorie Centrum Emmen gemaakt indien Theorie Centrum Emmen op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

8.5 Theorie Centrum Emmen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: ° Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; ° Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; ° Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen; ° Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Theorie Centrum Emmen voortvloeiende verplichting; ° Cursist inbreuk maakt op rechten van derden; ° Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Theorie Centrum Emmen; ° Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven; ° Bij terugkerende betalingsproblemen.

8.6 Indien Theorie Centrum Emmen overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan Theorie Centrum Emmen verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar

Artikel 9 Overmacht

9.1 Theorie Centrum Emmen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt

9.2 Indien Theorie Centrum Emmen ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Theorie Centrum Emmen gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Theorie Centrum Emmen is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van Theorie Centrum Emmen mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

10.2 Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel.

10.3 Theorie Centrum Emmen kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen.

10.4 Theorie Centrum Emmen in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Theorie Centrum Emmen geleverde zaken.

10.5 Indien Theorie Centrum Emmen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Theorie Centrum Emmen beperkt tot directe schade.

10.6 De cursist vrijwaart Theorie Centrum Emmen tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij Theorie Centrum Emmen partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Cursist en Theorie Centrum Emmen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1. Ten behoeve van een goede verwerking en administratie slaat Theorie Centrum Emmen de gegevens van de Cursist op in haar automatische systemen. Deze gegevens zullen enkel voor de daarvoor bedoelde doeleinden worden gebruikt. Op verzoek van de Cursist zal Theorie Centrum Emmen de opgeslagen gegevens van de Cursist uit het systeem verwijderen.

12.2. De Cursist geeft aan Theorie Centrum Emmen de toestemming om zijn/haar gegevens binnen Theorie Centrum Emmen, daaronder mede begrepen de gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee Theorie Centrum Emmen samenwerkt te gebruiken en op te slaan.

12.3. De Cursist onthoudt zich van uitlatingen die de goede naam van Theorie Centrum Emmen kunnen schaden.

12.4. Theorie Centrum Emmen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Emmen onder het nummer 52249727

12.5. Enkel de website www.theoriecentrumemmen.nl en het op die website gepubliceerde telefoonnummer behoren toe aan Theorie Centrum Emmen.